Kursplan för Trådlös kommunikation och inbyggda system, projekt

Wireless Communication and Networked Embedded Systems, Project

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DT195
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1F, Teknik A1F, Inbyggda system A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2022-03-03
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2023
 • Behörighet:

  120 hp inklusive 90 hp datavetenskap/teknik/matematik, inklusive Datakommunikation I och en fortsättningskurs i programmering. Genomgången kurs Trådlös kommunikation och inbyggda system. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 

 • utifrån lämplig forskningslitteratur utforma och implementera programvara för trådlösa inbyggda system,
 • planera ett projekt så att det kan genomföras inom givna ramar,
 • genomföra ett strukturerat projektarbete tillsammans med andra studenter samt, under processen, reflektera över och utveckla gruppens samarbete,
 • presentera och diskutera vald lösningsmetod och projektresultat muntligt och skriftligt.

Innehåll

Projektarbete i grupper som täcker in följande områden: inbyggda system, sensormaskinvara, distribuerade algoritmer, radiokommunikation (utbredning och modulation), energieffektivitet, and kommunikationsprotokoll för trådlösa system.

Undervisning

Projektarbete i grupper under handledning.

Examination

Skriftlig och muntlig redovisning av projekt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Trådlös kommunikation och inbyggda system, 10 hp (1DT103) kan inte räknas in i examen tillsammans med denna kurs.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.