Kursplan för Elektriska drivlinor

All-Electric Powertrains

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1EL104
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2021-03-02
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2021
 • Behörighet: 60 hp inom teknik/naturvetenskap. Genomgången kurs Kraftelektronik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Denna kurs behandlar de olika komponenterna i elektriska drivlinor. Kursen fokuserar på energilagring, elmotorns uppbyggnad och styrning, samt sensorer.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva och dimensionera de olika delarna av en elektrisk drivlina,
 • beräkna ett fordons energi- och effektbehov,
 • förklara hur en synkronmotor fungerar, och hur den kan styras,
 • förklara hur ett antal industriella sensorer fungerar,
 • använda en enkapseldator för mätning och styrning av kraftelektronik.

Innehåll

Översikt över den elektriska drivlinans komponenter och deras funktion. Hur den totala mängden energi ett elektriskt fordon behöver lagra beräknas. Hur mycket effekt som dess motor måste kunna utverka beräknas. Funktion och styrning av (permanentmagnetiserade) synkronmotorer. PWM (Pulse Width Modulation) samt styrning av kraftelektronik med hjälp av enkapseldatorer. Industriella sensorer för mätning av rotationshastighet, ström och magnetfält, samt analog till digitalomvandling.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och projekthandledning.

Examination

Skriftig tentamen (3 hp), skriftlig projektrapport (1 hp) samt demonstration av projektuppgifter (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.