Kursplan för Introduktionskurs masterprogram i fysik

Introductory Course for the Master Programme in Physics

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA002
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2012-05-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-25
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2019
 • Behörighet: Antagen till masterprogrammet i fysik
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • diskutera vetenskapens möjligheter och begränsningar,
 • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • värdera nya rön genom att kritiskt använda litteratur och databaser inom teknik och naturvetenskap,
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling,
 • tillämpa tidigare kunskaper i fysik för att utföra ett projekt med en simulering, ett experiment eller en litteraturstudie inom fysikområdet, och presentera resultat enligt gällande vetenskaplig praxis,
 • kritiskt och systematiskt analysera och bedöma fysikaliska frågeställningar, även med begränsad information

Innehåll

Föreläsningar/seminarier: praktiska frågor om studier vid Uppsala universitet, fysik vid Uppsala universitet, fysik och samhället, kunskapsteori, vetenskapligt förhållningssätt, aspekter av hållbar utveckling. Självständigt arbete, kollaborativt lärande, rapportskrivning, presentation av data, etik, samt plagiat och fusk. Lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunder.

Projekt: specificeras i samråd med programansvarige och studievägledare med hänvisning till individuella behov och en viss inriktning i masterprogrammet i fysik. Exempel: MATLAB, datorstyrning av mätinstrument, astronomiska observationstekniker.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier med studentpresentationer. Projektarbete under handledning av lärare eller forskare.

Examination

Aktivt deltagande (1 hp). Godkända grupppresentationer/inlämningsuppgifter (1 hp). Projektarbete samt muntlig och skriftlig presentation (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.