Kursplan för Mekanik II

Mechanics II

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA102
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1F, Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-13
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2019
 • Behörighet: Algebra och geometri, Flervariabelanalys, allmän kurs, Mekanik baskurs.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för fundamentala storheter för stela kroppars kinematik och dynamik
 • beskriva och tillämpa teorin för stela kroppars mekanik, bestående av relationer mellan de fundamentala storheterna utgående från Eulers lagar
 • beskriva och tillämpa teorin för svängningsrörelse och mekaniska vågor
 • analysera fysikaliska förlopp och diskutera tekniska tillämpningar genom att med relevanta idealiseringar ställa upp en mekanisk modell och med matematiska metoder analysera modeller för olika föremåls plana rörelse
 • visa analytisk problemlösningsförmåga vid mekaniska och tekniska tillämpningar samt kunna bedöma resultatens rimlighet
 • kunna genomföra fysikaliska experiment samt muntligt och skriftligt förklara och försvara resultaten.

Innehåll

Stela kroppars kinematik och dynamik, plan rörelse. Kraft, rörelsemängd, impuls, kraftmoment, rörelsemängdsmoment, impulsmoment, tröghetsmoment. Eulers lagar för translation och plan rotationsrörelse. Arbete och energi. Stöt. Statik för stela kroppar. Svängningsrörelse. Begränsningar hos stelkroppsapproximationen, elasticitet, mekaniska vågor. Enkla maskinelement, till exempel växlar och kopplingar. Modeller för föremåls rörelse med tillämpningar. Experimentellt arbete, laborationer, muntlig och skriftlig presentation.

Undervisning

Föreläsningar, lektionsövningar och laborationer. Gästföreläsning eller studiebesök.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut samt frivillig skriftlig kontinuerlig examination som kan ersätta delar av tentamen (4 hp). Laborationer med muntliga och skriftliga redovisningar (1 hp).

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Bedford, Anthony; Fowler, Wallace L.; Ahmad, Yusof. Engineering mechanics. : Dynamics

  5th ed. in SI units.: Singapore: Prentice Hall, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nordling, Carl; Österman, Jonny Physics handbook : for science and engineering

  Ninth edition: Lund: Studentlitteratur, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk