Kursplan för Mekanik III

Mechanics III

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA103
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1F, Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-02-10
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2020
 • Behörighet: Linjär algebra II, Flervariabelanalys, allmän kurs. Mekanik II/Tillämpad mekanik I eller Mekanik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för fundamentala storheter för stela kroppars allmänna kinematik och dynamik
 • tillämpa teorin för stela kroppars tre-dimensionella mekanik utgående från Eulers lagar
 • tillämpa kinematiska och dynamiska relationer för centralrörelse
 • redogöra för fundamentala storheter och samband inom den analytiska mekaniken
 • redogöra för grundläggande begrepp och principer inom den speciella relativitetsteorin
 • analysera fysikaliska förlopp och diskutera tekniska tillämpningar genom att med relevanta idealiseringar ställa upp en mekanisk modell och med matematiska metoder analysera modeller för olika föremåls rörelse
 • visa analytisk problemlösningsförmåga med tekniska tillämpningar inom stelkroppsmekanik, analytisk mekanik och speciell relativitetsteori samt bedöma resultatens rimlighet
 • genomföra fysikaliska experiment samt muntligt och skriftligt förklara och försvara resultaten

Innehåll

Stel kropps allmänna rörelse: tröghetstensorn, Eulers ekvationer med tillämpningar.
Centralrörelse.
Tvångsvillkor och generaliserade koordinater, Hamiltons princip, Lagranges ekvationer med tillämpningar. Hamiltons ekvationer. Kopplade svängningar.
Speciell relativitetsteori. Fyrvektorer och tensorer.

Experimentellt arbete, laborationer, muntlig och skriftlig presentation.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer. Gästföreläsning eller studiebesök. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut samt frivillig skriftlig kontinuerlig examination som kan ersätta delar av tentamen (4.5 hp).

Laborationer med muntlig och skriftlig redovisning (0.5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Thornton, Stephen T.; Marion, Jerry B. Classical dynamics of particles and systems

  5. ed.: Belmont, Calif.: Brooks/Cole - Thomson learning, cop 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Boken finns också som e-bok med ISBN 1-4737-6220-0. http://www.cengagebrain.co.uk/shop/isbn/9781473762206