Kursplan för Mekanik III

Mechanics III

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA103
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1F, Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-10-20
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  Geometri och analys II/Flervariabelanalys/Flervariabelanalys, allmän kurs/Flervariabelanalys M. Linjär algebra II och Mekanik II/Tillämpad mekanik I/Mekanik/Mekanik KF ska vara genomgångna.

 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för fundamentala storheter för stela kroppars allmänna kinematik och dynamik
 • tillämpa teorin för stela kroppars tre-dimensionella mekanik utgående från Eulers lagar
 • tillämpa kinematiska och dynamiska relationer för centralrörelse
 • redogöra för fundamentala storheter och samband inom den analytiska mekaniken
 • redogöra för grundläggande begrepp och principer inom den speciella relativitetsteorin
 • analysera fysikaliska förlopp och diskutera tekniska tillämpningar genom att med relevanta idealiseringar ställa upp en mekanisk modell och med matematiska metoder analysera modeller för olika föremåls rörelse
 • visa analytisk problemlösningsförmåga med tekniska tillämpningar inom stelkroppsmekanik, analytisk mekanik och speciell relativitetsteori samt bedöma resultatens rimlighet
 • genomföra fysikaliska experiment samt muntligt och skriftligt förklara och försvara resultaten

Innehåll

Stel kropps allmänna rörelse: tröghetstensorn, Eulers ekvationer med tillämpningar.

Centralrörelse.

Tvångsvillkor och generaliserade koordinater, Hamiltons princip, Lagranges ekvationer med tillämpningar. Hamiltons ekvationer. Kopplade svängningar.

Speciell relativitetsteori. Fyrvektorer och tensorer.

Experimentellt arbete, laborationer, muntlig och skriftlig presentation.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer. Gästföreläsning eller studiebesök. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut samt frivillig skriftlig kontinuerlig examination som kan ersätta delar av tentamen (4.5 hp).

Laborationer med muntlig och skriftlig redovisning (0.5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Thornton, Stephen T.; Marion, Jerry B. Classical dynamics of particles and systems

  5. ed.: Belmont, Calif.: Brooks/Cole - Thomson learning, cop 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan