Kursplan för Mekanik

Mechanics

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA104
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1F, Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Linjär algebra och geometri I, Envariabelanalys.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Mekaniken utgör en grundläggande del av den klassiska fysiken med mycket stora tekniska tillämpningar.
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva och förklara fundamentala storheter inom kinematik och dynamik för partiklar, partikelsystem och stela kroppar på en grundläggande nivå.
 • förklara och använda teorin i den klassiska mekaniken, bestående av relationer mellan de
  fundamentala storheterna utgående från Newtons lagar.
 • tillämpa de fundamentala storheterna och den klassiska mekanikens teori på en grundläggande nivå genom att analysera fysikaliska förlopp och ställa upp matematiska modeller för olika föremåls rörelse.
 • relatera Newtons och Eulers mekanik till tekniken i det vardagliga livet.
 • översätta en problemtext beskriven med ord till relevanta ekvationer och figurer.
 • lösa analytiska problem med mekaniska och tekniska tillämpningar, samt bedöma resultatens rimlighet.
 • genomföra fysikaliska experiment samt redovisa, förklara och försvara resultaten.

Innehåll

Partiklars kinematik, beskriven med hjälp av kartesiska koordinater.
Partiklars dynamik: kraft, rörelsemängd, Newtons lagar, arbete och energi. Impuls.
Partikelsystem, masscentrum.

Stel kropps kinematik och dynamik: Eulers lagar för rotation kring fix axel. Tröghetsmoment, kraftmoment, rörelsemängdsmoment.
Modeller för föremåls rörelse med tillämpningar
Experimentellt arbete inklusive mätvärdesbehandling, laborationer, muntliga och skriftliga redogörelser

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (4 hp). Under kursen ges en dugga som ger bonus vid sluttentamen och vid ordinarie omtentamina. Laborationer (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

1FA104 Mekanik kan ej ingå i examen tillsammans med 1FA101 Mekanik I. 1FA104 Mekanik ger inte de nödvändiga förkunskaperna för att läsa 1FA102 Mekanik II.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Young, Hugh D.; Freedman, Roger A.; Ford, A. Lewis Sears and Zemansky's university physics with modern physics technology update

  14. ed.: Harlow, England: Pearson, cop. 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk