Kursplan för Fysikens matematiska metoder

Mathematical Methods of Physics

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA121
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1F, Matematik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-10-20
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  Flervariabelanalys/Geometri och analys II/Flervariabelanalys, allmän kurs/Flervariabelanalys M. Mekanik II/Mekanik KF/Tillämpad mekanik I/Mekanik. Linjär algebra II och Transformmetoder/Fourieranalys ska vara genomgångna.

 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för fältbegreppet , skalärt fält och vektorfält samt fältets fysikaliska tolkning i olika fall
 • tillämpa grundläggande samband i den klassiska fysiken för att uppställa modeller av fysikaliska och tekniska förlopp
 • bearbeta den matematiska modellen vars geometri beskrivs med hjälp av cartesiska, cylindriska eller sfäriska koordinater
 • genomföra en fullständig lösning av ett välställt problem samt försvara och förklara resultatet

Innehåll

Fysikens matematiska metoder tillhandahåller grundläggande metoder och verktyg för behandling av fysikaliska och tekniska problem. Orientering om generell teori. Fält, nablaoperatorn, integralsatser. Cartesiska, cylindriska och sfäriska koordinater. Partiella och ordinära differentialekvationer i fysiken. Lösningsmetoder för homogena och inhomogena problem. Rand- och begynnelsevillkor. Egenvärdesproblem och egenfunktionsutvecklingar. Legendrefunktioner, Klotytefunktioner och Besselfunktioner.

Undervisning

Föreläsningar och lektioner. Gästföreläsning.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut.

Under kursen ges inlämningsuppgifter som ger bonus vid sluttentamen och omtentamina inom ett år efter kurstillfället.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Råde, Lennart; Westergren, Bertil Mathematics Handbook

  eller senare: Studentlitteratur, 1988

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Haberman, Richard Applied partial differential equations with fourier series and boundary value problems

  5th edition, [Global edition]: Harlow, Essex: Pearson, [2014]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk