Kursplan för Statistisk fysik, fördjupningskurs

Statistical Physics, Advanced Course

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA160
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-02-10
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2020
 • Behörighet: 120 hp med Statistisk mekanik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • använda partitionsfunktioner tillämpade på vägintegraler.
 • redogöra för begreppet fasövergångar och fysiken vid eller nära kritiska punkter.
 • redogöra för renormeringsgrupper och flödet till IR fasta punkter.
 • tillämpa teorin för Landau-Fermi vätskor.
 • förklara BCS supraledning utifrån statistisk mekanik

Innehåll

Partitionsfunktioner för flera statistiskt-mekaniska modeller, modeller som beskrivs av en skalär växelverkande fältteori; Matsubara frekvenser och ändlig temperatur; kritiska punkter; spontant symmetribrott och fasövergångar; Landau-Fermi vätskor; BCS-teorin för supraledning.

Undervisning

Föreläsningar

Examination

 Inlämningsuppgifter under kursens gång. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2020

 • Tsvelik, Alexei M. Quantum field theory in condensed matter physics

  2. ed.: Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk