Kursplan för Planetsystemens fysik

Physics of Planetary Systems

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA226
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  120 hp varav 30 hp matematik och 60 hp fysik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • identifiera och förklara de fysikaliska processer som tros styra uppkomsten av planetsystem i samband med stjärnbildning, samt de stora dragen i planeternas uppbyggnad och utveckling
 • redogöra för likheter och skillnader mellan vårt solsystem och extrasolära planetsystem, samt hur dessa kan förklaras
 • förklara de mindre kropparnas natur, deras ursprung och utveckling samt deras inbördes relationer
 • redogöra för dynamiska processer och kollisionsprocesser som påverkar planeter och mindre kroppar samt hur dessa processer styr planetsystemens utveckling
 • värdera nya forskningsresultat rörande vårt solsystem som ett av många i Vintergatan, inklusive andra systems observerade egenskaper

Innehåll

Planeternas inre och atmosfärer. Sökande efter andra planetsystem och planetsystemens fysikaliska egenskaper. Solsystemets småkroppar. Plasman och magnetfält i solsystemet. Planetsystemens dynamik. Planetsystemens uppkomst inklusive fysiken i ansamlingsskivor kring protostjärnor samt solnebulosans fysik och kemi. Meteoriter och deras vittnesbörd om solsystemets uppkomst och utveckling.

Undervisning

Seminarier, övningar och föreläsningar.

Examination

Muntliga och skriftliga seminariepresentationer (4 hp),

litteraturprojekt med muntlig och skriftlig rapport (4 hp),

grupparbete med rapport (2 hp)

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteraturen utgörs av kompendier, forskningsartiklar samt Powerpoint-presentationer som kommer att utdelas under kursens gång via Studentportalen.

 • Lissauer, Jack Jonathan; De Pater, Imke Fundamental planetary science : physics, chemistry, and habitability

  Cambridge: Cambridge University Press, 2013

  Rekommenderas för bakgrundsinformation.

  Se bibliotekets söktjänst