Kursplan för Elektronik i extrema miljöer

Electronics in Extreme Environments

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA259
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 120 hp med Elektronik I och Signaler och system.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • bedöma rymdmiljöns inverkan på elektroniska komponenter
 • identifiera felkällor hos analoga komponenter
 • bedöma strålnings- och uppladdningsrisker med olika satellitbanor
 • bedöma kvalitet och tillförlitlighet för givna komponenter
 • utföra strålningstester av elektronik
 • konstruera enkla kretsar för fundamentala funktioner i satellitsystem och mätningar i rymdplasma
 • välja adekvata AD-omvandlare för olika ändamål
 • bedöma elektromagnetisk kompatibilitet på kretsnivå
 • utföra "worst-case"-analys av kretsar med hjälp av SPICE

Innehåll

Rymdmiljön. Joniserande strålnings inverkan på aktiva komponenter. Felkällor i analoga komponenter. Kvalitet och tillförlitlighet hos rymdelektronik. Kretslösningar för fundamentala funktioner i satellitsystem och för mätning av rymdplasma, t.ex. differentialförstärkare, mätförstärkare med låg och hög impedans, analog till digitalomvandlare, överföring av analoga och digitala signaler. EMC på kretsnivå. "Bootstrapping" (positiv återkoppling).
Laborationer: Totaldostest av analoga och digitala kretsar i en Co60 strålkälla vid TSL. "Worst-case" analys av kretsar genom numerisk simulering med hjälp av SPICE.
Miniprojekt: Konstruktion av delsystem för mätning av plasmaparametrar.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och miniprojekt

Examination

Skriftlig tentamen efter kursens slut (3,5 hp). För godkänt slutbetyg fordras även godkända laborationer och godkänt miniprojekt (1,5 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

"Kompendium: ""Radiation effects engineering handbook"", ESA-rapport 1994.
Kompletterande kursmaterial, bl.a. delar av kurslitteraturen i Analog elektronik och Signaler och system. "