Kursplan för Introduktion till kärnfysik och dess tillämpningar

Introduction to Nuclear Physics and Its Applications

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA318
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2017-03-09
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-04
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • använda grundläggande kärnfysikaliska begrepp och samband,
 • redogöra för olika kärnfysikaliska tillämpningar inom teknik och vetenskap,
 • genomföra enkla kärnfysikaliska beräkningar och mätningar samt tolka resultaten.

Innehåll

Grundläggande kärnfysik: nuklider, isotoper, nuklidkarta, kärnans massa, bindningsenergi och stabilitet, radioaktiva sönderfall, kärnreaktioner.

Mätning av reaktionsprodukter: laddade partiklar, neutroner, gammastrålning.

Strålningsfysik: joniserande strålning, stråldos, strålningsmiljö.

Kärnenergi: fission, bränslecykeln och avfallshantering, styrning av reaktoreffekten. Fusion.

Medicinska tillämpningar: strålbehandling, nukleärmedicinsk diagnostik, dosimetri.

Övriga tillämpningar: radiometrisk datering, nukleära metoder för materialanalys.

Undervisning

Introduktionsföreläsning, självstudier och inlämningsuppgifter, projektarbete, laboration, studiebesök vid PET-centrum och Skandionkliniken eller motsvarande. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

Inlämningsuppgifter och skriftlig rapport av projektarbete (2 hp). Laboration (1 hp). Muntligt prov vid kursens slut (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Bryan, Jeff C. Introduction to nuclear science

  Second edition.: Boca Raton, FL: CRC Press/ Taylor & Francis Group, [2013]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk