Kursplan för Kretskortkonstruktion med ECAD-verktyg

PC-Board Construction with ECAD Tools

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA329
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Elektrisk mätteknik eller Mätteknik, Elektronik I, Vågor och optik. Elektromagnetism II rekommenderas.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • bedöma inverkan av elektriska och mekaniska begränsningar hos olika diskreta och aktiva kretsar som används inom dagens elektronikindustri
 • göra schemaritning och layout av olika elektronikkonstruktioner i ett avancerat ECAD-system

Innehåll

Komponentkännedom:
Starka och svaga sidor vad gäller elektriska störningar (EMC) och värme.

EMC-teori:
Störningskällor och metoder för att begränsa störningar från eget och yttre genererat brus. Laboration med oscilloskop och nätverksanalysator.

Schemainmatning:
Bibliotek- och komponenthantering. Funktionsverifiering via regelverktyg (ej simulering). Datorlaborationer med avancerat ECAD-system.

Layout:
Bibliotek- och komponenthantering. Design-regler och praktisk hantering av EMC problem. Design-verifiering. 3D-modellering. Design till produktion. Datorlaborationer med avancerat ECAD- system.

Undervisning

Föreläsningar, demonstration och datorövningar.

Examination

Projekt med datorverktyg, med schema, layout och EMC-aspekter dokumenterat i en rapport. Aktivt deltagande vid  undervisningstillfällena. Frivillig kompletterande skriftlig tentamen. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Kompendium

  Institutionen för fysik och astronomi,

 • Montrose, Mark I Printed circuit board design techniques for EMC compliance : a handbook for designers

  2. ed.: New York: IEEE Press, cop. 2000

  Bredvidläsning

  Se bibliotekets söktjänst