Kursplan för Kärnfysik

Nuclear Physics

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA346
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-02-02
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  120 hp inklusive Mekanik III och grundläggande kurs i kvantfysik/kvantmekanik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • tillämpa de modeller som beskriver kärnors och nukleoners grundläggande egenskaper
 • förklara egenskaperna hos stark och svag växelverkan
 • redogöra för olika former av radioaktivitet och dess förekomst
 • beräkna kärnreaktioner och sönderfall med relativistisk kinematik
 • beskriva hur grundämnen har uppstått vid astrofysikaliska kärnreaktioner
 • kategorisera partiklar och kärntillstånd i termer av kvanttal
 • redogöra för fissions- och fusionsprocesserna samt grunderna hos kärn- och fusionsreaktorer
 • förklara de olika processerna med vilka joniserande strålning växelverkar med materia och hur detektorer för radioaktivitet fungerar
 • förklara effekter av strålning på biologiska material

Innehåll

Kursen ger en översikt av modern kärnfysik med tonvikt på grundläggande begrepp och processer samt orientera om mätmetoder och tillämpningar inom olika kärnteknologier.

Kärnor och nukleoners egenskaper samt modeller för att beskriva dessa. Stark och svag växelverkan. Alfa-, beta- och gammasönderfall. Kvanttal, symmetrier och konserveringslagar. Kärnisotoper och halveringstid. Kärnreaktioner, fission och fusion. Kärn - och fusionsreaktorer. Acceleratorer. Elementens ursprung. Relativistisk kinematik och tvärsnitt. Strålningens växelverkan med materia. Detektorer. Biologiska effekter av radioaktiv strålning. Kärnfysikaliska tillämpningar inom industri och sjukvård.

Laboration inom strålning och detektorer.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, inlämningsuppgift och laboration.

Studiebesök: The Svedberglaboratoriet

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut i kombination med inlämningsuppgift (3,5 hp). Laboration med muntlig och skriftlig redovisning, samt aktivt deltagande i ett seminarium om kärnfysikaliska tillämpningar (1,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.