Kursplan för Symmetri och gruppteori

Symmetry and Group Theory in Physics

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA353
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 120 hp med Kvantfysik eller motsvarande. Kärnfysik, Partikelfysik och Fasta tillståndets fysik rekommenderas.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • tillämpa symmetriöverväganden och gruppteori för att lösa problem inom molekylfysik, fasta tillståndets fysik och partikelfysik
 • analysera symmetrier, såväl diskreta som kontinuerliga, för fysikaliska system med gruppteoretiska verktyg
 • analysera egenskaper hos fysikaliska system, såsom övergångssannolikheter, med hjälp av representationer
 • använda Young tablåer, Clebsch-Gordan uppdelning och Wigner-Eckarts teorem för beräkningar
 • applicera representationsteori och beräkna uppdelningen i irreducibla representationer
 • beräkna Casimir operatorer för Liegrupper, samt konstruera rot- och vikt-diagram och beräkna rötter och vikter

Innehåll

Kursen ger en allmän inledning till beskrivningen av symmetriegenskaper hos fysikaliska system. Gruppteori och representationsteori. Wigner-Eckarts teorem. Young tablåer. Diskreta grupper: punktgrupper, rymdgrupper och permutationsgruppen med tillämpningar inom molekylfysik och fasta tillståndets fysik. Kontinuerliga grupper och Lie algebror med tillämpningar inom partikelfysiken såsom de speciella unitära grupperna samt Lorentz och Poincaré grupperna. Generell behandling av Lie-grupper.

Undervisning

Föreläsningar.

Examination

Inlämningsuppgifter. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019