Kursplan för Symmetri och gruppteori

Symmetry and Group Theory in Physics

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA353
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2022
 • Behörighet: 120 hp med Kvantfysik eller motsvarande. Kärnfysik, Partikelfysik och Fasta tillståndets fysik rekommenderas.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • tillämpa symmetriöverväganden och analysera både diskreta och kontinuerliga symmetrier hos fysikaliska system med gruppteoretiska verktyg
 • applicera representationsteori och genomföra uppdelning i irreducibla representationer samt applicera detta på fysikaliska system
 • genomföra beräkningar med Liegrupper och Liealgebror, samt konstruera rot- och vikt-diagram
 • analysera egenskaper hos fysikaliska system under rumtidstransformationer genom att använda Lorentz- och Poincarégrupperna

Innehåll

Kursen ger en allmän inledning till beskrivningen av symmetriegenskaper hos fysikaliska system. Gruppteori och representationsteori med tillämpningar inom fysiken. Gruppteori i kvantmekaniken. Liegrupper och Liealgebror med tillämpningar. Unitära och ortogonala grupper samt Lorentz- och Poincarégrupperna. Generell behandling av Liealgebror och deras representationer. Tensormetoder och Youngtablåer.

Undervisning

Föreläsningar.

Examination

Inlämningsuppgifter (4 hp). Muntlig examination (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.