Kursplan för Strömnings- och värmelära

Fluid and Thermodynamics

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA430
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2019-03-05
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-12
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2022
 • Behörighet: Algebra och vektorgeometri. Funktionslära för ingenjörer. Genomgången kurs i Byggnadsmekanik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande begrepp inom teknisk värme- och strömningslära
 • beräkna verkningsgrader, värme- och kylfaktorer
 • genomföra enkla beräkningar av värmeöverföring
 • beräkna friktions- och tilläggsförluster samt flöden och tryck i ledningar
 • bestämma vattendjup, flöden och hastigheter i öppna kanaler
 • visa analytisk problemlösningsförmåga vid byggtekniska tillämpningar samt bedöma resultatens rimlighet
 • genomföra experiment samt redovisa och förklara resultaten

Innehåll

Termodynamik: Grundläggande begrepp som inre energi, entalpi och entropi. Tillståndsdiagram och -tabeller. Termodynamikens huvudsatser. Energibalans för processer i slutna och öppna system. Kretsprocesser för värmemotor, kylmaskin och värmepump, termisk verkningsgrad, köldfaktor och värmefaktor.

Strömningslära: Grundläggande begrepp som massflöde, volymsflöde, kontinuitetsekvationen. Laminär och turbulent strömning, Reynolds tal, viskositet, kavitation, Bernoullis ekvation. Dimensionering av rörledningar. Kanalströmning, sub- och superkritisk strömning. Strömningsmaskiner såsom turbiner, pumpar, fläktar, kompressorer. Behovsberäkningar för byggnader.

Värmeöverföring: Grundläggande begrepp som värmeledning, -konvektion och -strålning, värmemotstånd. Värmeöverföring genom plana, cylindriska och och sfäriska skikt med olika material. Serie- och parallellkoppling av värmemotstånd. Principerna för med- och motströmsvärmeväxlare.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och seminarium. Inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp), inlämningsuppgifter (1 hp) och laborationer (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i samma examen som Hydraulik för byggare 1TE417 och Installationsteknik 1TE418.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Fundamentals of thermal-fluid sciences Çengel, Yunus A.; Kanoglu, Mehmet.; Cimbala, John M.; Turner, Robert H.

  Fifth edition in SI units.: Singapore: McGraw-Hill Education, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk