Kursplan för Mätteknik

Measuring Techniques

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA513
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1F, Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Linjär algebra och geometri I, Envariabelanalys, Beräkningsvetenskap I.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Kursen skall förbereda för fortsatta laborativa studier i fysikämnen.

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • utforma och utföra fysikaliska experiment för att ge svar på en problemställning
 • hantera de vanligaste mekaniska och elektriska mätinstrumenten
 • koppla upp grundläggande elektronikkretsar utifrån ett givet schema
 • planera och utvärdera experiment utifrån uppskattade osäkerhetskällor och olika utformning av mätningar
 • programmera grundläggande datoriserade mätningar och analysera data med MATLAB, Excel eller motsvarande programmerings- och beräkningsverktyg
 • grunderna i skriftlig presentationsteknik och kunna argumentera för sina experimentella observationer.

Innehåll

 • Utformning av fysikaliska experiment från design till rapportering.
 • Mätosäkerhetsbegreppet och mätvärdesbehandling (medelvärde, mätosäkerhetsberäkningar, minsta kvadratanpassningar, diagramritning) med dator (MATLAB, Excel).
 • Elektriska mätinstrument (digitalmultimeter, oscilloskop, funktionsgenerator) och grundbegrepp (ström, spänning, resistans/impedans, frekvens, pulser, filter).
 • Elektriska givare och grundläggande elektronikkomponenter med kopplingsövningar utifrån ett givet schema.
 • Instrumentstyrning och mätdatainsamling med dator (MATLAB).
Kursens inriktning och innehåll är huvudsakligen laborativt med många praktiska övningar. Kursen använder moment från Beräkningsvetenskap II (icke linjära ekv-sys, optimering) och Sannolikhet och statistik (normalfördelning) men ur ett användarperspektiv. För bakomliggande teori hänvisas till senare kurser.

Undervisning

Föreläsningar men främst lektionsövningar i laboratoriet och laborationer.

Examination

För godkänd kurs (betyg 3) fordras först att laborationsrapporter och obligatoriska inlämningsuppgifter inlämnats inom utsatt tid och godkänts. Därefter ges en laborativ examination med mät- och datoruppgifter. För godkänt måste då en obligatorisk mätuppgift klaras medan högre betyg beror på graden av måluppfyllelse i övriga uppgifter.
Sista inlämningsdag för laborationsrapporter och obligatoriska inlämningsuppgifter bestäms av kursansvarig lärare vid kursens början i samband med kursens startkonferens. Nya laborationstillfällen anordnas 1-2 veckor före schemalagda omtentamenstillfällen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Flervariabelanalys (partiella derivator) bör ha lästs eller åtminstone läsas samtidigt med denna kurs.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kompendier, Fysiska institutionen.