Kursplan för Mekanik HI

Mechanics HI

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA518
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1F, Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Algebra och vektorgeometri. Funktionslära för ingenjörer eller Envariabelanalys.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Kursens mål är att den studerande ska tillgodogöra sig den Newtonska mekanikens beskrivning av rörelse och lära sig tillämpa denna på mekaniska situationer av ingenjörsmässig betydelse.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • analysera mekaniska förlopp och situationer med hjälp av grundläggande begrepp och samband.
 • utföra beräkningar av storheter som är av betydelse för enklare mekaniska maskiner.
 • planera och utföra laborativt arbete i mekanik, och skriftligt och muntligt redogöra för laborationens resultat.

Innehåll

Dimensioner och enheter i mekaniken. Begreppen kraft, kraftmoment, rörelsemängd, rörelsemängdsmoment och tröghetsmoment och deras användning i den Newtonska beskrivningen av translations- och rotationsrörelse. Begreppen arbete, effekt, kinetisk (för translation och rotation) och potentiell energi och deras användning vid beskrivning av rörelse med energilagen. Speciell tillämpning: Svängningsrörelse.

Undervisning

Föreläsningar, lektionsövningar och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp). Laborationer (1 hp).  
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Sears and Zemansky's university physics : with modern physics. Young, Hugh D.; Freedman, Roger A.; Ford, A. Lewis; Sears, Francis Weston

  13th ed., international edition: San Francisco: Pearson Addison Wesley, cop. 2012

  vol 1: kap 1-20

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nordling, Carl; Österman, Jonny Physics handbook : for science and engineering

  Ninth edition: Lund: Studentlitteratur, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk