Kursplan för Kondenserade materiens fysik

Condensed Matter Physics

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA526
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-01-21
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2020
 • Behörighet: Kvantfysik, Statistisk mekanik och Beräkningsvetenskap I.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • relatera kristallstruktur och grad av ordning till atombindning och packning,
 • klassificera kondenserad materia efter grad av ordning, med tonvikt på spridningsexperiment,
 • förklara termiska egenskaper såsom värmekapacitet hos fasta ämnen,
 • klassificera kondenserad materia med hjälp av elektriska egenskaper och transportegenskaper, baserat på elektronstruktur
 • tillämpa för kursen relevanta koncept på utmaningar inom kondenserade materiens fysik.

Innehåll

Kondenserad materia:

 1. Struktur: kristallina och amorfa material
 2. Bindning: kondenserad materia klassificerad med hjälp av interatomära krafter
Reciproka rummet:
 1. Spridning: ordning på korta och långa avstånd
 2. Reciproka rummet och Brillouin-zoner
 3. Fononer, termiska egenskaper
Elektroner
 1. Fermi-gas av fria elektroner
 2. Energiband
 3. Klassificering av material: metaller, halvledare, isolatorer

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och seminarier. Projektarbete inom ett aktuellt forskningsområde. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

Hemuppgifter och laborationsrapporter (2 hp), muntlig tentamen (1 hp) och projektpresentation och rapport (2 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2020