Kursplan för Tillämpad molekylfysik

Applied Molecular Physics

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA559
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 120 hp med 10 hp kvantfysik eller fysikalisk kemi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för modeller, terminologi och arbetsmetoder inom tillämpad molekylfysik.
 • diskutera den kemiska strukturen, dynamiken och elektronstrukturen hos moderna molekylära material.
 • visa insikter i användning av molekylära material i olika tekniska tillämpningar.

Innehåll

Grundläggande atom- och molekylfysik inkluderande grundläggande molekylorbitalteori för små till medelstora molekyler; intermolekylära krafter och molekylär växelverkan, samband mellan molekylfysik och statistisk termodynamik och elektrokemi; spektroskopiska metoder för fundamental och tillämpad molekylfysik; simuleringsmetoder för molekylära system; struktur och funktion hos större system så som biomolekyler, kluster och nanomaterial; funktionella molekylära ytskikt som används i t. ex. batterier, solceller och för artificiell fotosyntes.

Kursen förbereder för vidare studier inom grundläggande materialfysik.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier där material för självstudier diskuteras samt övningar. Forskningsseminarier och laboratoriebesök i forskningslaboratorier. Projektarbete.

Examination

Aktivt deltagande vid undervisningstillfällena och laboratoriebesöken (3 hp). Inlämningsuppgifter (3 hp). Skriftlig och muntlig presentation av projektarbete (4 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

Utdelat material samt utdrag ur den rekommenderade litteraturen.