Kursplan för Modeller för lärande

Modelling Learning

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA563
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Om lärande och undervisning i fysik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna förklara grunderna i modeller för lärande så som:

 • Kognitiva modeller
 • Konstruktivism ("naturalistic study")
 • Kritisk teori
 • "Big D" diskursanalys
 • Variationsteori
 • Bruner, Ausubel, Gagné och Vygotsky
samt skriftligen och muntligen kunna jämföra och kontrastera olika modeller för lärande.

Innehåll

En grundläggande introduktion till modeller för lärande, så som:

 • kognitiva modeller
 • konstruktivism
 • situerat lärande
 • kritisk teori
 • diskursanalys ("big D")
 • fenomenografi
 • Några av de grundläggande idéerna kring lärande formulerade av Bruner, Ausubel, Gagné och Vygotsky.

Undervisning

Undervisningen sker på engelska, i form av seminarier som bygger på utdelat material.

Examination

En avslutande uppsats vilken beskriver, jämför och kontrasterar ett antal modeller för lärande. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.