Kursplan för Kvalitativa forskningsmetoder

Qualitative Research Methods

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA564
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Kursen Modeller för lärande eller liknande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva och ge exempel på tolkande studier och flexibelt utförda studier
 • jämföra och kontrastera tolkande metodologier, såväl skriftligt som muntligt
 • utforma och beskriva halvstrukturerade och strukturerade intervjuer skriftligen
 • genomföra intervjuer med kurskamrater samt utvärdera dessa intervjuer
 • författa en forskningsansökan

Innehåll

Kursen kommer att ge praktisk vägledning till:
 

 • genomförandet av tolkande studier och flexibelt utförda studier
 • utformandet av undersökningar
 • metoder för tolkande datainsamling
 • att genomföra och rapportera tolkande dataanalys

Undervisning

Undervisningen sker på engelska, i form av seminarier som bygger på utdelat material.

Examination

Examinationen sker i form av författandet av en forskningsansökan. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.