Kursplan för Nanovetenskap

Nanoscience

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA567
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1N, Teknik A1N, Materialvetenskap A1N, Kemi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-10-21
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet: 120 hp med Kvantfysik och Fasta tillståndets fysik I. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • förklara generella resonemang och fenomen av relevans för nanovetenskap
 • beskriva och förutse hur finite-size effekter kan medföra förändringar av materialegenskaper
 • bestämma passande experimentell utrustning för mätningar av relevanta fysikaliska storheter
 • söka efter och tillgodogöra sig befintlig vetenskaplig litteratur
 • kritiskt granska och presentera vetenskapliga resultat

Innehåll

Storlekseffekter hos materials elektronstruktur, som till exempel kan visa sig genom förändringar av magnetiska egenskaper. Elektrisk ledningsförmåga och hur elektroniska tillstånd kan koppla till pålagda elektromagnetiska fält. Generella färdigheter som sökning i databaser och tidskrifter samt extrahering och analys av relevant information. Storleksskalningseffekter, effekter som ett systems dimensionalitet har för dess fasövergångar, jättemagnetoresistans, magnetiska och ickemagnetiska tunnlingsövergångar och kolbaserade strukturer som grafén, fullerener och nanorör.

Experimentella och teoretiska övningar, med fokus på dimensionalitets- och storlekseffekter på relevanta materialegenskaper.

Forskningsetik, vetenskapliga terminologier, muntlig och skriftlig vetenskapspresentation och visualisering av resultat med figurer och tabeller.

Undervisning

Föreläsningar, lektionsövningar och laborationer.

Examination

Muntlig presentationer av projektstudier samt skriftliga rapporter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Eget material och aktuella forskningsartiklar.