Kursplan för Om lärande och undervisning i fysik

Learning and Teaching Awareness in Physics

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA570
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Kandidatexamen med fysik som huvudområde.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • förklara och diskutera modeller och teoretiska utgångspunkter inom fysikdidaktiken.
 • utforma, genomföra, utvärdera och vidareutveckla undervisningsmoment i fysik utifrån fysikdidaktisk forskning.
 • planera och genomföra en empirisk forskningsstudie om lärande och undervisning i fysik.
 • förklara, diskutera och relatera till fysikdidaktisk forskning som ett sätt att belysa lärande och undervisning i fysik muntligt och skriftligt.
 • söka, presentera och kritiskt diskutera ämnesdidaktisk litteratur i fysik. 

Innehåll

Lärande och undervisning i fysik, utifrån resultat och fysikdidaktisk forskning.
Fysikens idéhistoriska utveckling, med tillämpning på lärande och undervisning i fysik.
Elev- och studentaktiv undervisning.
Olika teoretiska ansatser till elevers och studenters föreställningar av fysikens innehåll och kända utmaningar kring att lära sig fysik, samt deras tillämpning i fysikundervisningen.
Betydelsen av intresse, motivation, och metakognition för lärande
Epistemologiska perspektiv på lärande, i relation till naturvetenskapens tankesätt och metoder.
Fördjupning i fysikdidaktisk forskning inom valda områden av fysiken, till exempel: mekanik, termodynamik, vågor, optik, elektromagnetism, astronomi och/eller kvantmekanik.

Undervisning

Undervisningen ges i interaktiv seminarieform som bygger på utdelat inläsningsmaterial.

Examination

Fortlöpande skriftliga uppgifter under kursen (5 hp), skriftlig plan för ett empiriskt forskningsprojekt och skriftlig rapport över genomförande och resultat av projektet (5 hp) och utveckling och genomförande av en skriftlig lektionsplan över ett valt område inom fysik (5 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

utdelat inläsningsmaterial