Kursplan för Energirelaterade materials fysik

Physics of Energy Related Materials

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA571
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1N, Materialvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-08-27
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-02-03
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: 120 hp med antingen Kvantfysik och Fasta tillståndets fysik eller Fysikalisk kemi och Fasta tillståndets kemi eller 30 hp materialvetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten förstå de grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaperna hos energirelevanta material för att kunna:

 • utvärdera relationerna mellan struktur och egenskaper och hur material kan skräddasys för att förbättra egenskaper under speciella förhållanden
 • beskriva moderna tendenser och begrepp i utvecklingen av material för ren energiproduktion och lagring
 • diskutera och argumentera för allmänna materialsynpunkter vid modern och ren energi- och miljöteknologi

Innehåll

Kursen behandlar de grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaperna hos material för energitillämpningar som kraftgeneratorer, solceller, batterier, bränsleceller och datalagring.. Potentialen för olika typer av funktionella material för energitillämpningar kommer att tas upp och utmaningar relaterat till teknisk realisering kommer att diskuteras. Kursen skapar en medvetenhet om materials betydelse i modern energiteknologi.

En översikt ges om moderna teoretiska och experimentella begrepp. Trender inom energirelaterad materialforskning presenteras och den nära relationen mellan grundforskning och tillämpningar inom fältet diskuteras. Politiska och sociala konsekvenser för en hållbar energiteknologi tas också upp också.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och praktiska övningar.

Examination

Litteraturseminarier i grupp, skriftlig rapport och muntlig presentation.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.