Kursplan för Neutronspridning

Neutron Scattering

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA574
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1N, Materialvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-10-21
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap med Kvantfysik. Spridningsteori rekommenderas. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Kursen introducerar grunderna till neutronspridning inom materialforskning.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för metoder inom neutronspridning och vad dessa används till,
 • klassificera växelverkan mellan olika prober och materia kopplat till spridningstvärsnitt,
 • redogöra för neutronspridning i samanhang av komplementära tekniker,
 • redogöra för grundläggande spridningsteori, speciellt kinematisk approximation och reflektivitet,
 • relatera spridningsdata från neutronspridning till fysikaliska fenomen,
 • utvärdera värdet av neutronspridningsexperiment för att besvara specifika forskningsfrågor,
 • bedöma de praktiska krav som ställs på neutronspridningsexperiment med hänsyn tagen till instrumentering och provdesign.

Innehåll


Koherens. Växelverkan mellan strålning och partiklar med materia. Spridningstvärsnitt. Kinematisk approximation. Verkliga och reciproka rymden. Spridningspotential för neutroner. Koherent och inkoherent spridning. Reflektionsmätningar. Spridningsfunktioner. Magnetisk spridning. Kontrastvariation. Inelastisk och kvasielastisk spridning. Produktion, transport och detektion av neutroner. Design av neutroninstrumentering. Databehandling och analys.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer. Vissa föreläsningar kan vara gästföreläsningar med föreläsare från forskningsinstitut. Ett icke-obligatoriskt studiebesök till en neutronspridningsanläggning erbjuds. Ett antal föreläsningar är obligatoriska.

Examination

Litteraturstudie med skriftlig rapport och muntlig presentation (7.5 hp). Stråltidsansökan med skriftlig och muntlig presentation (2.5 hp). Aktivt deltagande vid föreläsningar och laborationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Sivia, D. S. Elementary scattering theory : for X-ray and neutron users

  Oxford: Oxford University Press, c2011.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Bredvidläsningslitteratur

 • Bée, Marc Quasielastic neutron scattering : principles and applications in solid state chemistry, biology and materials science

  Bristol: Hilger, cop. 1988

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lovesey, Stephen William Theory of neutron scattering from condensed matter : Vol. 1, Nuclear scattering

  Oxford: Clarendon, 1986

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sears, Varley F. Neutron optics; An Introduction to the Theory of Neutron Optical Phenomena and their Applications

  Oxford University Press,

  Se bibliotekets söktjänst

 • Squires, Gordon Leslie Introduction to the theory of thermal neutron scattering

  Cambridge,c 1978: 1978

  Se bibliotekets söktjänst

 • Willis, B. T. M.; Carlile, C. J. Experimental neutron scattering

  Oxford: Oxford University Press, 2009.

  Se bibliotekets söktjänst