Kursplan för Ytfysik

Surface Physics

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA588
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-25
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2019
 • Behörighet: 120 hp med Kvantmekanik, Atom- och molekylfysik och Fasta tillståndets fysik I.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Kursen skall förbereda för grundforskning och tillämpad forskning inom ytfysik och relaterade ämnen såsom materialvetenskap, materialkemi och nanovetenskap.

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • beskriva den atomära strukturen hos kristallina lågindexytor och genom enkla modeller räkna på sambanden mellan ytenergi och partiklars form och ytors rekonstruktioner,
 • tillämpa sambandet mellan den reella rymden och den reciproka rymden och behärska notationer för överlager och rekonstruktioner,
 • redogöra för principerna bakom de viktigaste spektroskopiska och mikroskopiska metoderna, kunna tolka data och tillämpa vissa enklare teoretiska beskrivningar,
 • redogöra för olika typer av adsorption och karaktärisera dessa med avseende på geometriska och elektroniska egenskaper,
 • härleda och tillämpa enkla kinetiska modeller som beskriver adsorption och diffusion,
 • ange de viktigaste typerna av katalytiska reaktioner och de kinetiska modeller som beskriver dem,
 • redogöra för olika typer av filmtillväxt och hur dessa är relaterade till ytenergierna.

Innehåll

Ytors struktur, stabilitet och reaktivitet. Ytkristallografi. Rekonstruktion och relaxation. Ytors elektronstruktur. Experimentella metoder för studier av ytors geometriska och elektroniska struktur. Adsorption av atomer och molekyler. Olika bindningstyper. Kinematik och dynamik för ytprocesser. Reaktioner på ytor. Heterogen katalys. Epitaxiell tillväxt. Lager på lagertillväxt och öbildning. Adhesionsenergier. Segregation. Presentationer av aktuell forskning inom området.
Genomgång av utrustning: fotoelektronspektroskopi (XPS), diffraktion med lågenergetiska elektroner (LEED) samt sveptunnelmikroskopi (STM).

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar, gruppövningar och demonstrationer.

Examination


Muntlig tentamen vid kursens slut. Inlämningsuppgifter. Frivillig muntlig presentation. Inlämningsuppgifterna och den muntliga presentationen ger möjlighet till bonus vid tentamen. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med 1FA554 Yt- och mellanskiktsfysik.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 03, 2019