Kursplan för Introduktionskurs till fysik, astronomi och meteorologi

Introduction to Physics, Astronomy and Meteorology

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA600
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • översiktligt redogöra för den forskning som bedrivs inom fysik, geofysik, meteorologi, och astronomi vid Uppsala universitet
 • muntligt genomföra enklare presentationer av vetenskapligt material
 • bedöma och diskutera kvaliteter i egna och andras muntliga framställningar
 • redogöra för den vetenskapliga processen som lett fram till nutidens världsbild
 • reflektera över sig själv och sitt eget lärande i relation till sina fysikstudier
 • planera sina studier med hjälp av studieplaner, schema mm
 • använda etablerade studietekniker för att underlätta inlärning
 • använda de datorsystem som krävs på de inledande kurserna inom programmet samt kunna tillämpa de regler som gäller för att använda universitetets IT-system

Innehåll

Kursen består av tre delmoment:

1.Hur lär jag mig fysik; vad definierar fysik ur ett historiskt, filosofiskt och samhällsperspektiv (fysikämnets kultur); relationen mellan matematik och fysik; upplägget av kandidatprogrammet i fysik; gästföreläsningar om aktuell forskning; studiebesök i forskargrupper; övningar i muntlig presentationsteknik;

2.Introduktion till datoranvändning för fysikstudenter vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Uppsala universitet.

3.Studieteknik.

Undervisning

Seminarier och föreläsningar. Studiebesök hos forskargrupp. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering

Examination

Delmoment 1: Aktivt deltagande vid föreläsningar och seminarier med obligatorisk närvaro. (2 hp)

Godkänd muntlig presentation avseende besök hos forskargrupper. (1 hp)

Delmoment 2: Datorlaborationer (1 hp)

Delmoment 3: Genomförande av obligatoriska uppgifter under kursens gång. (1 hp)

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Eget material