Kursplan för Fysikprojekt I

Physics Project I

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA601
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-13
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Beslut och riktlinjer

Kunskaper behövs i linjär algebra, analys och numeriska metoder från Geometri och analys I och Beräkningsvetenskap I.

Mål

Kursen skall förbereda för fortsatta laborativa studier i fysikämnen. Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • utforma och utföra fysikaliska experiment och simuleringar för att ge svar på en problemställning
 • planera och utvärdera experiment utifrån uppskattade osäkerhetskällor och olika utformning av mätningar
 • analysera mätningar med datorstöd
 • dokumentera laborationer skriftligt i form av en loggbok och rapport
 • diskutera etiska aspekter av att dokumentera försök och mätningar på ett spårbart och transparent sätt utifrån den vetenskapliga metodens perspektiv;
 • muntligt presentera och argumentera för sina resultat

Innehåll

Grunderna i mätteknik, databehandling och analys, mätosäkerheter, fortplantning av mätosäkerheter, medelvärde, standardavvikelse, histogram och normalfördelning, konfidensnivå och intervall, minsta kvadratanpassning. Vetenskaplig metod, loggbokshantering, presentationsteknik och rapportskriving. Laborationer i mätvärdesbehandling och projekt inom mekanik med utformning av experiment från design till rapportering.

Undervisning

Kursens inriktning och innehåll är huvudsakligen laborativt med praktiska övningar. Självstudier med omvänt klassrum (flipped classroom) och laborationer. Föreläsningar om specifika delar av kursen.
På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

Hemuppgifter (1 hp). Rapportering i loggbok samt skriftlig rapport och muntlig presentation av projekt (2 hp). Muntlig tentamen (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 03, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Taylor, John Robert An introduction to error analysis : the study of the uncertainties in physical measurements

  2. ed.: Sausalito, Calif.: University Science, cop. 1997

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Bredvidläsningslitteratur

 • Bevington, Philip R.; Robinson, D. Keith Data reduction and error analysis for the physical sciences

  3. ed.: Boston: McGraw-Hill, cop. 2003

  Se bibliotekets söktjänst

 • Adams, Robert A.; Essex, Christopher Calculus : a complete course. Student solutions manual

  8. ed.: Toronto: Pearson Canada, cop. 2014

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hughes, Ifan.; Hase, Thomas. Measurements and their Uncertainties : A Practical Guide to Modern Error Analysis.

  Oxford: OUP Oxford, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lindskog, Jan Mätvärdesbehandling och rapportering av mätresultat

  3. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jönsson, Per MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap

  3. [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kanare, Howard M. Writing the laboratory notebook

  Washington: American Chemical Society, 1985

  Se bibliotekets söktjänst