Kursplan för Fysikprojekt II

Physics Project II

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA604
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2012-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Fysikprojekt I, Elektromagnetism, Vågor och optik.

 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Beslut och riktlinjer

Kunskaper behövs i Kvantfysik och Beräkningsvetenskap II, som med fördel kan läsas samtidigt.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • tillämpa tidigare kunskaper från olika områden av fysiken för att både självständigt och i grupp kunna utföra ett projekt med en simulering, ett experiment eller en litteraturstudie inom fysikområdet
 • använda kunskap från angränsande vetenskapliga områden för att fördjupa förståelsen för fysiska fenomen
 • författa en projekttidsplan, regelbundet följa upp utfallet, samt vid behov revidera planen
 • redogöra för sina resultat och slutsatser i olika former.
 • värdera egna och andras mätningar och resultat inom fysik.

Innehåll

Orientering om olika elektriska givare. Datorstyrning av mätsystem med MATLAB.

Projektlaboration med mätningar på olika elektriska system.

Numerisk Fouriertransform och dess olika tillämpningar inom fysiken.

Miniprojekt med frekvensanalys av olika signaler eller data.

Projektplanering och hur den följs upp.

Självständigt projekt med numerisk simulering, alt. experimentell utveckling, av ett problem inom

elektromagnetism / vågrörelselära samt ett problem inom kvantfysik.

Undervisning

Övningar i datasalar och laboratorier. Uppföljning av videoupptagning av muntlig presentation. Projekthandledning. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

1) Kort skriftlig sammanfattning samt muntlig presentation och opponering av projektlab inom elektrisk mätteknik (1 hp).

2) Muntlig presentation av miniprojekt med frekvensanalys (1 hp).

3) Skriftlig projektrapport på 2 uppgifter inom el/våg samt kvantfysik (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Instruktioner på studentportalen samt tidigare kurslitteratur .