Kursplan för Fysikprojekt II

Physics Project II

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA604
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2012-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Fysikprojekt I, Elektromagnetism, Vågor och optik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Beslut och riktlinjer

Kunskaper behövs i Kvantfysik och Beräkningsvetenskap II, som med fördel kan läsas samtidigt.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • tillämpa tidigare kunskaper från olika områden av fysiken för att både självständigt och i grupp kunna utföra ett projekt med en simulering, ett experiment eller en litteraturstudie inom fysikområdet
 • använda kunskap från angränsande vetenskapliga områden för att fördjupa förståelsen för fysiska fenomen
 • författa en projekttidsplan, regelbundet följa upp utfallet, samt vid behov revidera planen
 • redogöra för sina resultat och slutsatser i olika former.
 • värdera egna och andras mätningar och resultat inom fysik.

Innehåll

Orientering om olika elektriska givare. Datorstyrning av mätsystem med MATLAB.
Projektlaboration med mätningar på olika elektriska system.
Numerisk Fouriertransform och dess olika tillämpningar inom fysiken.
Miniprojekt med frekvensanalys av olika signaler eller data.
Projektplanering och hur den följs upp.
Självständigt projekt med numerisk simulering, alt. experimentell utveckling, av ett problem inom
elektromagnetism / vågrörelselära samt ett problem inom kvantfysik.

Undervisning

Övningar i datasalar och laboratorier. Uppföljning av videoupptagning av muntlig presentation. Projekthandledning. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

1) Kort skriftlig sammanfattning samt muntlig presentation och opponering av projektlab inom elektrisk mätteknik (1 hp).
2) Muntlig presentation av miniprojekt med frekvensanalys (1 hp).
3) Skriftlig projektrapport på 2 uppgifter inom el/våg samt kvantfysik (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Instruktioner på studentportalen samt tidigare kurslitteratur .