Kursplan för Fysikprojekt med forskningsanknytning

Physics Project with a Research Basis

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA605
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2012-01-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 30 hp matematik och fysik. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Genom att självständigt bedriva ett projekt med anknytning till pågående forskning inom fysik skall studenten tillgodogöra sig en fördjupad förståelse av forskningsområdets fysik och metoder.
Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • författa en projektplan, regelbundet följa upp utfallet, samt vid behov revidera planen
 • värdera nya rön genom att kritiskt använda fysikalisk litteratur och databaser
 • diskutera, tolka och bedöma resultat från ett valt forskningsområde utifrån ett självständigt projektarbete
 • redogöra för sina resultat och slutsatser i olika former.

Innehåll

Inom många områden blir det allt viktigare att från olika håll kunna tolka och bedöma forskningsresultat. För att uppnå målen skall studenten under handledning avgränsa ett vetenskapligt problem anpassat till studentens förkunskaper och nivå inom grundutbildningen, söka, sammanställa, tolka och värdera information relevant för det valda problemet samt presentera resultatet muntligt och skriftligt.

Undervisning

Forskningsanknytningen innebär att deltagarna knyts, med en individuell handledare, till en forskningsgrupp inom fysik, deltar i dess seminarier och ges praktiska råd som anpassas till den nivå inom grundutbildningen där den studerande befinner sig.

Examination

Delredovisning (2 hp) av det forskningsanknutna projektet, muntligt för forskargruppen eller som en poster i samband med ett annat, vid institutionen arrangerat posterpresentationtillfälle.
Slutredovisning (3 hp) med skriftlig rapport på engelska samt muntlig presentation för forskargruppen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Forskningslitteratur