Kursplan för Introduktion till kandidatprogrammet i fysik

Introduction to the Bachelor Programme in Physics

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA606
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2017-03-09
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-04
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Matematik 4/Matematik E
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • kritiskt diskutera vetenskapligt material
 • muntligt genomföra enklare presentationer av forskning som bedrivs inom fysik, geofysik, meteorologi, och astronomi
 • bedöma och diskutera kvaliteter i egna och andras muntliga framställningar
 • planera sina fysikstudier samt reflektera över sitt eget lärande
 • använda etablerade studietekniker för att underlätta inlärning
 • använda de datorprogram som krävs på de inledande kurserna inom programmet

Innehåll

Beskrivning av begreppet fysik ur ett historiskt, filosofiskt och samhälleligt perspektiv. Fysikämnets kultur.

Aktuell forskning: Studiebesök i forskargrupper och diskussion av vetenskapliga publikationer.

Upplägget av kandidatprogrammet i fysik, introduktion till datorsystem.

Studieteknik. Lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunder.

Undervisning

Seminarier och föreläsningar. Gästföreläsningar. Studiebesök hos forskargrupp. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

Genomförande av obligatoriska uppgifter under kursens gång (1 hp). Muntlig presentation avseende besök hos forskargrupper (2 hp). Diskussion av vetenskaplig publikation (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Eget material. Vetenskapliga artiklar.