Kursplan för Experimentell metodik för fysik II

Experimental Methods for Physics II

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA612
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2023-02-27
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  60 hp med Experimentell metodik för fysik I. Genomgångna kurser i Kvantfysik och Beräkningsvetenskap för dataanalys.

 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • tillämpa tidigare kunskaper från olika områden av fysiken för att både självständigt och i grupp kunna utföra projekt med både praktiska och numeriska experiment.
 • använda sig av numerisk modellering och tidsserieanalys för att planera experiment och analysera mätdata.
 • författa en projekttidsplan, regelbundet följa upp utfallet, samt vid behov revidera planen.
 • redogöra för sina resultat och slutsatser i olika former.
 • värdera egna och andras mätningar och resultat inom fysik.

Innehåll

Datorstyrning av mätsystem. Orientering om olika elektriska givare. Projekt inom datorbaserad mätteknik. Tidsserieanalys, främst numerisk Fouriertransform, och dess olika tillämpningar inom fysiken. Miniprojekt med tidsserieanalys av egenuppmätta eller tidigare tillgängliga data. Projektledning och planering. Självständigt projekt med numeriskt experiment, alt. experimentell utveckling, kopplat till ett problem inom elektromagnetism, vågrörelselära eller kvantfysik. Granskning och återkoppling av andras experiment.

Undervisning

Föreläsningar. Övningar i datasalar och laboratorier. Uppföljning av videoupptagning av muntlig presentation. Projekthandledning.

På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

1) Kort skriftlig sammanfattning samt muntlig presentation och opponering av projekt inom elektrisk mätteknik (posterpresentation) (2 hp).

2) Muntlig presentation av miniprojekt med tidsserieanalys (1 hp).

3) Skriftlig rapport på projekt inom elektromagnetism, vågrörelselära eller kvantfysik (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Eget material.