Kursplan för Introduktion till materialvetenskap

Introduction to Materials Science

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA651
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Materialvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2021-03-04
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet: 120 hp med 75 hp fysik eller 75 hp kemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • jämföra egenskaper hos olika materialtyper (metalliska, polymera och keramiska material, samt kompositer och halvledarmaterial) 
 • analysera samband mellan uppbyggnaden av olika material och deras mekaniska egenskaper.
 • beskriva framställningsmetoder för materialtekniskt viktiga grundämnen.
 • beräkna parametrar för vanliga strukturtyper för kristallina ämnen.
 • förklara innebörden av vanliga termodynamiska storheter och använda termodynamiska data för beräkningar av material.
 • förklara skillnaden mellan kinetikens och termodynamikens betydelse för kemiska reaktioners spontanitet och hastighet.
 • använda grundläggande begrepp inom elektrokemin.
 • utföra databassökningar relaterade till molekylers och materials struktur.

Innehåll

Materials sammansättning och struktur, fysiska och kemiska egenskaper hos fasta och mjuka material, grundläggande begrepp inom gruppteori och symmetri, termodynamik och fasdiagram, kvantmekanisk beskrivning av materialens egenskaper inklusive diskussioner om lösning av Schrödinger-ekvationen för atomer och fasta ämnen, bandteori och relativistiska effekter. Nuvarande och framtida teknik samt materialvetenskapens betydelse i samhället diskuteras också i kursen. Informationsutvinning av materialegenskaper.

Undervisning

Föreläsningar, lektionsövningar, seminarier och laborationer.

Examination

Skriftliga prov under kursens gång och vid kursens slut (6 hp). Laborationer (4 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Griffiths, David J.; Schroeter, Darrell F. Introduction to quantum mechanics

  Third edition.: Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kittel, Charles; McEuen, Paul Introduction to solid state physics

  8. ed.: Hoboken, N.J.: Wiley, c2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mercier, Jean; Zambelli, Gérald; Kurz, Wilfried Introduction to materials science

  Paris: Elsevier, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk