Kursplan för Tvärvetenskaplig projektkurs i materialvetenskap I

Interdisciplinary Project Course in Materials Science I

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA652
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Materialvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2021-03-04
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet: 120 hp med 75 hp fysik eller 75 hp kemi. Introduktion till materialvetenskap och Materialsyntes och karaktärisering ska vara genomgångna. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • självständigt söka, värdera och sammanställa relevant information som krävs för arbete i ett tvärvetenskapligt projektet samt planera för praktiskt utförande av projektet och utföra det under handledning
 • tillämpa och redogöra för vikten av försöksplanering
 • i tal och skrift redovisa det egna arbetet med ett tvärvetenskapligt perspektiv
 • bedöma andras förslag och arbeten i form av diskussion vid seminarier och redovisningar

Innehåll

Materialsyntes och karaktärisering samt materialteori, praktiskt arbete i fokus. En grupp av två studenter kommer att arbeta tillsammans i ett projekt där de utbyter kunskaper för att lösa ett problem. Projektet kan vara antingen laborativt eller beräkningsorienterat, eller både och.

Undervisning

Handledning i grupp. Seminarier.

Examination

Skriftlig rapport. Muntlig presentation vid ett seminarium.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Vetenskapliga artiklar och kompendium.