Kursplan för Tvärvetenskaplig projektkurs i materialvetenskap II

Interdisciplinary Project Course in Materials Science II

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA653
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Materialvetenskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2021-03-04
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: 120 hp och Tvärvetenskaplig projektkurs i materialvetenskap I. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • noggrant och systematiskt självständigt planera, genomföra och dokumentera experimentellt arbete i ett tvärvetenskapligt forsknings- eller utvecklingsprojekt
 • på engelska korrekt sammanfatta och formulera egna slutsatser av det genomförda projektet i en skriftlig rapport
 • hantera text och presentera data samt referenser enligt givna instruktioner
 • reflektera över det egna lärandet och behovet av ytterligare kunskapsinhämtning
 • kritiskt bedöma andras förslag och arbeten i form av diskussion vid seminarier och redovisningar

Innehåll

Ett tvärvetenskaplig projekt genomförs i grupper om två studenter. Projektet kan vara antingen laborativt eller beräkningsorienterat, eller både och, och behandla materialteori, tillämpningar, materialsyntes eller karaktärisering av funktionella material. Praktiskt arbete är i fokus.

Undervisning

Handledning i grupp. Seminarier.

Examination

Skriftlig rapport. Muntlig presentation vid ett seminarium.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Vetenskapliga artiklar och kompendium.