Kursplan för Synkrotronljusmetoder

Synchrotron Radiation Methods

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA657
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1F, Materialvetenskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2021-03-04
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet: 120 hp och Kvantmaterial I. Elektromagnetisk fältteori rekommenderas. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för synkrotronstrålningens egenskaper och förutsättningar
 • genomföra enkla beräkningar och simuleringar av strålningens beroende av essentiella parametrar i realistiska fall
 • redogöra för vanliga synkrotronstrålningsbaserade tekniker och mätmetoder
 • tolka och analysera resultat från synkrotronstrålingsbaserade mätmetoder, samt bedöma deras förutsättningar, möjligheter och begränsningar
 • självständigt planera mätningar och aktivt delta i experiment vid synkrotronstrålningsanläggningar

Innehåll

Kursen förbereder för praktiskt användande av moderna synkrotronljuskällor och frielektronlasrar.

Teoretiska baskunskaper rörande elektromagnetisk strålning från relativistiska elektroner, strålning från böjmagneter och insättningselement, strålningens egenskaper: energifördelning, briljans, polarisation, tidsstruktur och koherens. Experimentella tillämpningar inom fysik, kemi, biologi och material- och nanovetenskap. Studier av elektronisk och magnetisk struktur: röntgenabsorption med magnetisk röntgendikroism, elektronspektroskopi, inelastisk röntgenspridning. Strukturmetoder: kristallografi, SAXS/WAXS (small-angle och wide-angle scattering). Avbildning: röntgenmikroskopi, röntgentomografi. Överblick över möjligheter som ges av de senaste landvinningarna inom synkrotronljusteknik, till exempel rörande koherenta, ultrakorta röntgenpulser med extrem intensitet, samt ny teknik som gör koincidensmätningar möjliga.

Undervisning

Lektioner, laborationer och handledning till datorbaserade beräkningsuppgifter. Laboration och studiebesök görs vid synkrotronstrålningslaboratoriet MAX IV i Lund.

Examination

Inlämningsuppgifter under kursens gång med problem och räkneuppgifter. Laborationer och aktivt deltagande vid studiebesök. Muntlig presentation av individuellt projekt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Attwood, David T. Soft X-rays and extreme ultraviolet radiation : principles and applications

  Cambridge: Cambridge University Press, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rubensson, Jan-Erik Synchrotron Radiation [Elektronisk resurs] : An everyday application of special relativity

  San Rafael: Bristol, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk