Kursplan för Fotonik och kvantoptik I

Photonics and Quantum Optics I

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA664
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1F, Teknik A1F, Kvantteknologi A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2022-03-02
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  120 hp inom teknik/naturvetenskap. Genomgångna kurser Kvantmekanik och Fasta tillståndets fysik I/F. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

●      identifiera och beskriva kvantoptiska fenomen i olika system,

●      bygga fysikaliska modeller av kvantoptiska fenomen,

●      undersöka kvantoptiska fenomen kvalitativt och kvantitativt,

●      tillämpa principerna och metoderna för kvantoptik och fotonik för att analysera växelverkan mellan fotoner och materia,

●      ge exempel på tillämpningar av kvantoptik och fotonik samt förklara de underliggande begreppen,

●      lösa problem inom fotonik och kvantoptik både skriftligt och muntligt.

Innehåll

Ljus som vågor, strålar och fotoner. Kvantisering av fri strålning och Hamiltonianen för kvantiserad strålning. Enfotonvågpaket. Spontan parametrisk nedkonvertering. Tillämpningar såsom detektorer och ljuskällor. Rörelsemängd och rörelsemängdsmoment för strålning. Grundtillståndet för kvantstrålning, vakuumfluktuationer, Casimir effekten. Singelmode och multimode kvantstrålning. Klämda tillstånd och sammanflätade polarisationstillstånd hos fotoner. Kvantinformation.

Undervisning

Föreläsningar, datorsimuleringar, laborationer, lektionsövningar

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter och problemlösningsseminarier.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.