Kursplan för Atomära mätningar

Atomic Measurements

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA668
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1F, Kvantteknologi A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2022-03-02
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap. Genomgången kurs Kvantmekanik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • sammanfatta och redovisa fysiken bakom olika röntgenmetoder,
 • sammanfatta och redovisa fysiken bakom olika neutronspridningsmetoder,
 • jämföra och tolka den atomära information som erhålls från olika röngenspektroskopiundersökningar samt neutronspridning,
 • identifiera lämpliga metoder för att optimera elektroniska, optiska och spinnbaserade system på atomär nivå.

Innehåll

Neutronspridning och hur metoden kan användas för att karakterisera magnetiska egenskaper, speciellt spinnegenskaper. Tillämpningar av röntgenmetoder och hur de används för att förstå och optimera energiomvandlingsprocesser hos solceller och LEDs samt för att studera dynamiken i framtida magnetiska och elektroniska komponenter.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och problembaserat lärande. Exkursion med laborationer. Projektarbete.

Examination

Skriftliga inlämningsupgifter med muntlig presentation. (3 hp). Muntlig och skriftlig presentation av projekt. (2 hp).

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.