Kursplan för Examensarbete E i biofysik

Degree Project E in Biophysics

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA691
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biofysik A2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2022-03-03
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet: Kandidatexamen samt därutöver genomgångna kurser i biofysik om minst 45 hp på avancerad nivå inklusive Experimentella metoder i biofysik och Tillämpade molekylär biofysik, varav 25 hp ska vara avklarade. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • söka och på ett kritiskt sätt tolka och sammanställa relevant vetenskaplig litteratur
 • på ett kreativt sätt avgränsa ett vetenskapligt problem, planera en vetenskaplig undersökning av problemet, välja lämpliga metoder, utföra undersökningen, tolka och värdera resultaten, samt i förekommande fall kunna generera testbara hypoteser för att förklara utförda observationer allt inom givna tidsramar
 • redovisa sina resultat på ett korrekt och anpassat språk för olika målgrupper såväl i vetenskaplig som i populärvetenskaplig form
 • återkoppla konstruktivt på andras texter inom biofysik
 • visa på djupa kunskaper inom en självvald del av biofysiken

Innehåll

Ett självständigt arbete genomförs, där kunskaperna från tidigare genomgångna kurser tillämpas. Arbetet genomförs under ledning av handledare i nära anslutning till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt.

För att uppnå målen skall studenten:

 • under handledning avgränsa ett vetenskapligt problem, undersöka detta, tolka och värdera resultaten samt presentera arbetet muntligt och skriftligt
 • söka, värdera och sammanställa information relevant för det valda problemet
 • aktivt delta i seminarier och annan verksamhet på den arbetsplats där arbetet utförs
 • kommentera och ge konstruktiv kritik (opponera) på andra studenters arbeten

Undervisning

Individuell handledning.

Examination

Skriftlig och muntlig presentation. Den skriftliga presentationen ska bestå av en vetenskaplig rapport innehållande en populärvetenskapligt sammanfattning. För att bli godkänd ska studenten också ha opponerat på ett annat examensarbete inom samma huvudområde.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.