Kursplan för Global geofysik

Global Geophysics

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GE009
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1N, Geovetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-02-02
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  120 hp med 80 hp fysik och matematik eller med 60 hp geovetenskap, 15 hp matematik och 15 hp fysik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva plattgränsernas grundläggande förhållande, deras utveckling över tid på en platt respektive en sfärisk jord samt relatera dessa begrepp till geomagnetiska observationer.
 • använda begreppet isostatisk kompensation för att beräkna hur Jorden svarar på enkla belastningar
 • beskriva de olika elastiska vågtyperna, förklara hur de transmitteras, reflekteras och refrakteras i Jorden, samt beskriva Jordens storskaliga inre struktur.
 • beräkna löptidskurvor för enkla jordmodeller
 • förklara hur jordbävningar lokaliseras och hur deras mekanismer kan kategoriseras i strike-slip, normal och revers utgående från globala observationer av seismiska vågor
 • ta fram de ekvationer som beskriver konvektion i Jordens inre och få fram de grundläggande begreppen inom mantelkonvektion, inklusive dess länk till plattektonik, samt konvektion i kärnan och dess förhållande till Jordens magnetfält.
 • i detalj diskutera utvecklingen av, och dynamiken bakom, Jordens subduktionszoner, mitt-oceaniska ryggar, kontinentalsocklar och sedimentära bassänger.

Innehåll

Plattektonik. Jordens magnetfält och paleomagnetism. Jordens bildning. Dateringsmetoder och radioaktiva isotoper. Jordens form och tyngdfältet, geoiden, isostasi. Seismicitet, källmekanismer, spänningsfält. Värmeflöde i kontinenter och oceaner. Konvektion i jordens mantel och kärna. Jordens sammansättning från kärna till litosfär. Struktur och bildning av oceanisk och kontinental jordskorpa

Undervisning

Föreläsningar, inlämningsuppgifter, seminarföredrag

Examination

Skriftlig examination (6 hp), inlämningsuppgifter (2 hp) och muntlig presentation (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.