Kursplan för Tillämpad och miljöinriktad geofysik

Applied and Environmental Geophysics

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GE017
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G2F, Geovetenskap G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  60 hp matematik och fysik eller 60 hp geovetenskap och 15 hp matematik.

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

* Förstå de fysikaliska principerna för seismisk vågutbredning.

* Känna till principerna för seismisk datainsamling och ha en övergripande förståelse av de mätinstrument som används.

* Tolka en seismisk sektion och identifiera olika faser.

* Beskriva de huvudsakliga stegen vid seismisk reflektionsdatabearbetning.

* Ta fram en modell av marken baserad på refraktionsseismiska mätningar.

* Utföra tyngdkraftsmätningar och beräkna Frilufts- och Bougueranomalin.

* Beskriva de vanligaste magnetiseringarna samt beskriva hur en Proton- och en optiskt pumpad Cesiummagnetometer fungera.

* Beräkna tyngdkrafts- och magnetfältet från modellkroppar, samt tolka data.

* Beskriva olika elektriska och elektromagnetiska metoder och hur de kan användas att beräkna markens elektriska ledningsförmåga och dielektricitetskonstant.

* Förstå olika geofysiska metoders fysikaliska begränsningar.

* Jämföra olika geofysiska metoder, beskriva deras svagheter, styrkor och användbarhet för olika tillämpningar i olika miljöer.

Innehåll

* Seismisk reflektionsmetod.

* Seismisk refraktionsmetod.

* Tyngdkraftsmätningar.

* Magnetisering och magnetfältsmätningar.

* Elektriska metoder.

* Elektromagnetiska metoder inklusive georadar.

* Radiometriska metoder.

* Geofysiska fälttekniker.

* Modellering och tolkning av geofysiska data.

* Fältkurs.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, gruppundervisning, laborationer och fältkurs. Deltagande i laborationer, fältkurs och därtill hörande lektionsundervisning, är obligatoriskt.

Examination

Skriftlig examination. Examinationen är uppdelad på tentamen 7 hp och obligatoriska moment 3 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Reynolds, John M. An introduction to applied and environmental geophysics

  2. ed.: Wiley, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk