Kursplan för Praktik för en hållbar utveckling

Internship for a Sustainable Development

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GE028
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2008-05-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-02-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet: Genomgånget första år på masterprogrammet i hållbar utveckling inklusive Introduktion till hållbar utveckling, Hållbar utveckling - synsätt och visioner - en seminarieserie, Jordens resurser samt Samhälle och miljö
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • identifiera och reflektera på hur arbete med anknytning till hållbar utveckling organiseras och bedrivs
 • redovisa en fördjupad förståelse av tidigare genomgången utbildning inom hållbar utveckling
 • utvärdera olika perspektiv på hållbar utveckling
 • kritiskt analysera förutsättningar för praktiskt arbete inom hållbar utveckling

Innehåll

Med stöd av handledaren på praktikplatsen ska studenten under 8 veckor (minimum) på heltid kontinuerligt medverka i det dagliga arbetet, tillsammans med en handledare på praktikplatsen. Arbetsuppgifterna ska ha en tydlig koppling till utbildningen i hållbar utveckling och träna studenten i självständighet och samarbete.

Undervisning

Introduktion förlagd till universitetet samt handledning på praktikplatsen.

Examination

Kontinuerlig skriftlig redovisning av arbetet under praktikperioden i form av kortare veckorapporter, samt en längre skriftlig rapport och presentaion till examinatorn vid kursens slut.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

 • Att anskaffa lämplig praktikplats är i huvudsak studentens eget ansvar, examinator kan vid behov vara behjälplig.
 • Innan arbetet påbörjas ska praktikplatsen, handledaren på praktikplatsen och arbetsplanen godkännas av examinator. Ansökan om praktik sker på särskild blankett (tillhandahålls av kursens samordnare genom studentportalen.uu.se).
 • Efter praktikperioden skall intyg från handledaren på praktikplatsen lämnas till kursledningen på särskild blankett.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.