Kursplan för Arvet från vår jord - att genomföra projektarbeten inom hållbar utveckling

Earth Heritage Impacts: Project Strategies for Managing Sustainability

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GE036
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling A1F, Geovetenskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2013-05-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Kandidatexamen samt därutöver kurser i hållbar utveckling om minst 30 hp på avancerad nivå, eller 120 hp med minst 90 hp inom geovetenskap eller biologi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara vår jords arv ur ett tvärvetenskapligt perspektiv med utgångspunkt i geovetenskap, historisk biologi och social välfärd
 • reflektera över de sociala och bildande aspekterna av vår gemensamma natur- och kulturhistoria
 • praktiskt tillämpa ett tvärvetenskapligt arbetssätt i både laboratoriemiljö och fält
 • sammanställa och presentera forskningsresultat både muntligt och skriftligt
 • ge exempel på utformingen av riktlinjer och utvecklande av oberoende forskning inom hållbar utveckling och/eller relaterade områden av natur- och samhällsvetenskaperna

Innehåll

Grundläggande begrepp med avseende på det geologiska arvet i förhållande till miljömässiga, biologiska och sociala komponenter. Den historiska utvecklingen av geo- och biovetenskaper och deras inverkan på samhället. Värdet och betydelsen av jordens geologiska arv. Fallstudier och modeller av jordens arv ur hållbarhet- och förvaltningsperspektiv. Mångvetenskapliga observationer av jordens arv i fält. Förhållningssätt till oberoende forskning, riktlinjer och samverkan. Tekniker för effektiv kommunikation av forskningsresultat och hypoteser.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, gruppövningar, projektarbete och studie/fältbesök. Deltagande i seminarier, gruppövningar, projektarbete och studie/fältbesök är obligatoriskt.

Examination

Skriftlig-, muntlig- och posterpresentation av projektarbete (10 hp). För att kursen ska bedömas godkänd fordras också att de övriga obligatoriska delarna (seminarier, gruppövningar och studie/fältbesök) bedöms godkända (5 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Natural Heritage from East to West : Case studies from 6 EU countries Evelpidou, Niki.; Figueiredo, Tomás.; Mauro, Francesco.; Tecim, Vahap.; Vassilopoulos, Andreas.

  first.: Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wearing, Stephen; Neil, John Ecotourism : impacts, potentials and possibilities?

  2. ed.: Amsterdam: Butterworth-Heinemann, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Geoparks & Geotourism Torabi Farsani, Neda; Coelho, Celeste; Costa, Carlos; Neto de Carvalho, Carlos

  BrownWalker Press, 2012

  http://www.brownwalker.com

  Obligatorisk

 • Relevanta vetenskapliga artiklar

  NA,

  Obligatorisk