Kursplan för Tillämpad geoinformatik för geovetenskaper

Applied Geoinformatics for Earth Sciences

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GE039
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geografi A1N, Geovetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  120 hp med (1) 90 hp geovetenskap eller (2) 90 hp teknik eller fysik och 30 hp geovetenskap eller miljövetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • hantera, extrahera samt behandla kvantitativa data från olika geodatakällor
 • förklara de teoretiska grunderna i analys och modellering av geografiskt data
 • utveckla lämpliga arbetsscheman för rumsliga analyser och tillämpa dessa på geovetenskapliga frågeställningar
 • tolka och extrahera information från satellitdata för geovetensapliga ändamål
 • formulera, genomföra och presentera självständiga geovetenskapliga projekt med nyttjande av fjärranalys och GIS

Innehåll

Under kursen behandlas olika aspekter inom geoinformatik med tillämpningar på geovetenskap såsom; inhämtning av data från olika källor för geovetenskapliga ändamål; kvalitetsaspekter av geografiska data; enklare morfometriska och urvalsanalyser av rumsliga data; geostatistik och Interpolering; rumsliga regressionsanalyser; grunderna i satellitbildstolkning; presentation av rumsliga data. En betydande del av kursen ägnas åt datorbaserade tillämpningar som ger ett inblick i vilka möjligheter och begränsningar i användandet av GIS och fjärranalys inom naturgeografi, hydrologi och geologi.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar. Kursen innehåller också problemorienterat projektarbete som utförs i grupper. Projektarbete, övningar samt seminarier är obligatoriska. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

Examinationen är uppdelad på övningar (3 hp) och projektarbete (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.