Kursplan för Geovetenskapliga fältmetoder

Field Methods in Earth Science

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GE043
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geovetenskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-18
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: 120 hp med 90 hp geovetenskap alternativt teknik eller fysik. Tillämpad geoinformatik för geovetenskaper, 5 hp, eller minst 3 hp från Hydrologiska processer. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • förklara teorin bakom olika mätprinciper och datainsamlingssystem som används för miljömätningar
 • uppskatta representativitet för mätdata i tid och rum, samt kvantifiera osäkerheter och variabilitet i mätresultat
 • förbereda, utföra och bearbeta geovetenskapliga fältmätningar
 • jämföra olika mätmetoder och beskriva deras svagheter, styrkor och användbarhet för olika tillämpningar.

Innehåll

Under kursen behandlas vanliga fältmetoder inom naturgeografi och hydrologi såsom; geodetiska metoder, miljöövervakning med hjälp av mätinstrument, markundersökningsmetoder, sedimentprovtagning för miljöutvecklingsstudier, hydrologiska mätningar, hydrokemiska analyser. En stor del av kursen fokuserar på självständigt projektarbete som utförs i grupp där bearbetning och tolkning av insamlat data ingår. Kursen innehåller även planering och genomförande av fältmätningar och uppskattningar av osäkerheter i mätdata samt säkerställning av kvalitet, reproducerbarhet och dokumentation av fältmätningar.

Undervisning

Föreläsningar, fält- och datorövningar.

Examination

Examinationen är uppdelad på övningar (1 hp) och muntliga och skriftliga rapporter (4 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Kurslitteratur består av vetenskapliga artiklar som meddelas vid kursstart

  Institutionen för geovetenskaper,