Kursplan för Tidsserieanalys av geofysiska data

Time Series Analysis of Geophysical Data

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GE049
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1N, Geovetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2015-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: 120 hp inklusive 75 hp fysik och matematik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • uttrycka tidsserier med hjälp av lineära funktioner, polynom eller splines.
 • analysera tidsserier med avseende på deterministiska eller statistiska egenskaper.
 • transformera tidsserier till spektra via Fourier transformen.
 • redogöra för de processer som leder till vikning och frekvensläckage samt designa filter för att undvika dessa fenomen.
 • jämföra effekten av olika filter i både tids- och frekvensrummet.

Innehåll

Minsta kvadratapproximationer: linjära funktioner, polynom, splines. Deterministiska och statistiska tidsserier. Fourierutveckling: samplingsteoremet; finiteserier, läckage och fönsterfunktioner. Skattning av spektra: diskreta och snabba Fouriertransformen; faltning, kovarians och korrelation; kovarians för effektspektrum skattning. Tids och frekvensfiltrering: faltning och dekonvolution; filtertyper. Z- transformen, wavelets och appliceringen av dessa som filter.

Undervisning

Föreläsningar, inlämningsuppgifter, problemlösning och datorberäkningar.

Examination

Hemtentamen (3 hp) och inlämningsuppgifter (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.