Kursplan för Geodynamiska tillämpningar

Applications of Geodynamics

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GE052
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1F, Geovetenskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2015-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-11-07
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  180 hp inklusive 75 hp fysik och matematik. Kontinuummekanik inom geofysik, 5 hp. Global geofysik, 10 hp, eller Jordens fysik och dynamik, 5 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Tillämpa kontinuummekanik på geodynamiska problemställningar.
 • Programera en- och tvådimensionella finita element och spektralmodeller i MATLAB för lösandet av linjära ekvationssystem .
 • Redogöra för skillnaden mellan och begränsningarna av olika numeriska metoder samt kunna avgöra en lämplig metod för ett givet problem.
 • Förklara skillnaden mellan Dirichlet and Neumann randvärdesvillkor.
 • Nyttja det kommersiella programmet Comsol Multiphysics för att lösa olika dynamiska problemställningar.
 • Visualisera resultatet (grafer, kontur figurer, filmer, etc.).

Innehåll

Finita differens- och spektralmetoder. Introduktion till Comsol Multiphysics (ett kommersiellt finita elementpaket). Jämförelse av analytiska och numeriska lösningar: värmeledningsekvationen, böjning av tunna och tjocka plattor, flödesdynamik. Den astenosfäriska motflödesmodellen. Efterglacial kompensation. Diapirism som en Rayleigh-Taylor instabilitet. Termisk konvektion. Endimensionellt flöde med konstant eller variabel viskositet. Skjuvuppvärmning i Couetteflöde och termisk instabilitet. Förkastning, friktion och enkla konceptuella jordbävningsmodeller. Spänningsdiffusion.

Undervisning

Föreläsningar, inlämningsuppgifter, problemlösning, datorberäkningar.

Examination

Muntlig tentamen (2 hp), inlämningsuppgifter (2 hp) och muntlig presentation (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.