Kursplan för Bergets fysikaliska egenskaper

Physical Properties of Rocks

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GE053
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1N, Geovetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2015-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-01-27
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  120 hp med 75 hp fysik och matematik eller med 75 hp geovetenskap, 15 hp fysik och 15 hp matematik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • härleda och använda samband mellan bergets fysikaliska egenskaper,
 • redogöra för hur jordens fysikaliska egenskaper varierar med längdskala och djup,
 • avgöra vilka metoder som kan användas för att uppmäta bergets fysikaliska egenskaper,
 • utföra mätningar av bergets densitet, seismiska våghastighet, magnetisk susceptibilitet och konduktivitet i laboratorium,
 • utföra grundläggande tensorberäkningar inklusive koordinattransformationer,
 • tolka geofysiska mätningar och värdera geologiska eller hydrologiska målstrukturer som är av relevans för samhällets behov av energiproduktion, produktion av  livsmedel och hållbar utvinning av geologiska råmaterial, baserat på bergets fysikaliska egenskaper.

Innehåll

Tensorberäkningar inklusive rotationsmatriser, eigenvärden och eigenvektorer. Porositet, densitet och permeabilitet och Darcys lag. Elasticitetsteori. Relationen mellan porositet och seismisk våghastighet. Seismiska egenskaper av bergarter och mineraler. Dämpning, anisotropi, dispersion och skjuvvågsdelning. Bergets dynamiska och statiska egenskaper. Magnetisk susceptibilitet and remanens. Diamagnetism, paramagnetism, och ferromagnetism. Påverkan av tryck och temperatur på magnetiska egenskaper. Elektrisk resistivitet och konduktivitet, Archies lag. Värmekonduktivitet, diffusion, specifik värmeledningsförmåga och radioaktiv värmeutveckling. Jordens energibudget. Egenskaper av mineral och bergarter i och kring geotermiska reservoarer, färskvattenakviferer och mineralfyndigheter. Digital bergartsfysik. Laboratoriemätningar.

 

 

Undervisning

Föreläsningar, inlämningsuppgifter, problemlösning, datorberäkningar, laboratorie- och fältmätningar, seminarium.

Examination

Skriftlig tentamen (2 hp), inlämningsuppgifter (1 hp), datorprojekt (1 hp) och skriftlig rapport (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Course Notes

  Institutionen för geovetenskaper,

  Will be provided during the course.

 • Mavko, Gary; Mukerji, Tapan; Dvorkin, Jack The rock physics handbook : tools for seismic analysis in porous media

  Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1998

  Se bibliotekets söktjänst