Kursplan för Reflektionsseismologi

Reflection Seismology

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GE054
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1F, Geovetenskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2015-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: 180 hp inklusive 75 hp fysik och matematik. Seismologi, 10 hp, och Kontinuummekanik inom geofysik, 5 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • transformera ekvationer från tidsrummet till frekvensrummet och åter.
 • beskriva Snell's lag samt kunna applicera denna för att lösa strålföljningsproblem.
 • härleda eikonalekvationen samt beskriva hur denna används vid seismisk migrering.
 • redogöra för de grundläggande principerna för insamling och processning av reflektionsseismiska data.
 • utföra processning av seismiska data med hjälp av MATLAB samt kunna modifiera de källskript som används.
 • förklara koncepten bakom samt tillämpa de olika migrationsteknikerna (Kirchhoff migration, downward continuation, fasskiftes migration).

Innehåll

Grunderna inom reflektionsseismik, Fouriertransformer, vågekvationen, strålteori, migration, dip moveout (DMO), Radontransformer, numeriska metoder, reflektion och transmission av elastiska vågor, pre-stack migration.

Undervisning

Föreläsningar, inlämningsuppgifter, problemlösning och datorberäkningar.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp) och inlämningsuppgifter (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.