Kursplan för Energi, vatten och livsmedel

Energy, Water and Food

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GE059
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-18
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp. Introduktion till hållbar utveckling, 5 hp, Jordens resurser, 10 hp, Samhälle och miljö, 10 hp samt Framtidsstudier - utforskning av hållbara framtiderm, 5 hp, ska vara genomgångna. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • definiera och kritiskt analysera hållbarhet och hur begreppet kan tillämpas på komplexa sociotekniska system i vatten-, livsmedels- och energisektorerna
 • beskriva och utvärdera miljömässiga och socioekonomisk påverkan av livsmedels-, energi- och vattenproduktion på global och lokal nivå
 • tillämpa och utvärdera analytiska verktyg och indikatorer med avseende på relevans för hållbarhet inom vatten-, livsmedels- och energisektorerna på global och lokal nivå
 • utvärdera hur energipolicy påverkar livsmedels- och vattentillgängligheten och vice versa
 • kritiskt analysera och diskutera koncepten kring stark och svag hållbarhet med relevant tillämpning på agri/aquakultur, primärenergi- och vattenförsörjning
 • evaluera urbanisering och dess påverkan på resursbehov och landanvändning, utsläpp och samhälle
 • kritiskt analysera betydelsen och inflytandet av politiska, kulturella och teknologiska drivkraften på livsmedel-, vatten- och energisektorerna i ett historiskt perspektiv
 • tillämpa tidigare tillförskansad kunskap i forskningsmetodik för att planera vidare studier inom livsmedel-, energi- och vattensektorerna

Innehåll

Kopplingar mellan mat-, energi- och vattensektorerna med avseende på hållbar utveckling. Vattensäkerhet, sociohydrologi och antropogen påverkan på naturliga hydrologiska system. Energisäkerhet och hållbara energisystem som ett holistisk verktyg. Matsäkerhet och hållbarhetsstudier av produktionssystem för livsmedel samt mönster inom livsmedelsförbrukningen. Samhällets utvecklingsmål (industrialisering, ekonomisk utveckling, fattigdomsbekämpning, etc.) och policies (klimatavtal, Agenda 21, hållbarhetsmål, etc.) diskuteras med avseende på deras konsekvenser för livsmedel-, vatten- och energibehov. Användning av naturresurser och tillhörande påverkan på försörjningskedjor för livsmedel, vatten- och energi. Kvantitativa och kvalitativa indikatorer för säkerhet och hållbarhet med avseende på energi, vatten och livsmedel. Fysisk tillgänglighet på mat, vatten och energiresurser och hur de kan lokaliseras, hur deras geografiska spridning uppkommer och hur de kan utvecklas för att fylla samhällets behov. Nödvändig infrastruktur och risker kopplade till produktions- och distributionssystemen för energi, vatten och livsmedel. Politiska konflikter och deras betydelse för livsmedel-, vatten- och energisystemen.

Undervisning

Föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, projektarbete

Examination

Individuella skriftliga inlämningsuppgifter (3*2 hp), aktivt deltagande i seminarier (3*2 hp) skriftlig och muntlig redovisning av projektarbeten med opposition (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Lecture hand-outs, selected articles and seminar literature

  Institutionen för geovetenskaper,

  Obligatorisk